PPEU

Pirátský pohled na Evropskou unii

Pirátský pohled na Evropskou unii

Piráti jsou se svým neobvyklým pohledem na EU a její struktury těžko zařaditelní do běžného dělení na proevropské a protievropské směry. Na jednu stranu jsme označováni za "eurohujery" a "eurosvazáky", na druhé straně jsme kritizováni za nedostatečně prozápadní rétoriku. Ani jedno z těchto nejčastějších zhodnocení pirátské evropské politiky však neodpovídá realitě, pokusím se proto ve svém článku pirátský pohled na Evropskou unii trochu více přiblížit a vysvětlit.

Obtížné zařazení Pirátů do tradičních politologických kategorií dává smysl. Piráti jsou totiž jedinou celoevropskou silou, která k politici přistupuje jinak, než jak bylo dříve zvykem. Zatímco jiné strany, včetně těch nově vzniklých, fungují stále na stejných principech a orientují se na stále stejné problémy jako ve dvacátém století, Piráti se dívají do budoucnosti. Jsme v současnosti skutečně jediným politickým hnutím, které se ve svých programových prioritách nedívá jen do konce jednoho volebního období nebo jednoho ekonomického cyklu.

Od toho se odvíjí i náš pohled na Evropskou unii. EU vnímáme jako smysluplný nadnárodní projekt, který výrazným způsobem přispěl k mírovému rozvoji jednotlivých členských států. Řada dnes již samozřejmých výhod, jako jsou například standardy pro kvalitu výrobků, snadné cestování či stěhování za prací nebo studiem nebo silnější pozice na mezinárodní scéně (kdy společným vyjednávacím postupem lze dosáhnout daleko lepších výsledků, než by zvládl každý členský stát sám o sobě), je ale v současné debatě o stavu a budoucnosti EU nedoceňována, případně dokonce znevažována. A to především nacionalistickými, populistickými a konzervativními argumenty, které se snaží maskovat za racionální euroskepticismus. Ve skutečnosti se ale jedná jen o bezmyšlenkovité a převážně chaotické sebedestruktivní tendence plynoucí ze snahy vytvořit fiktivní nebezpečí v podobě představy o zlé EU, která se chystá členské státy zcela zotročit a připravit je o jejich suverenitu. Díky iluzi nebezpečí pak tito údajní kritikové evropského establishmentu (kteří jsou mnohdy ale právě s tímto establishmentem nějakým způsobem spojeni) zasévají do společnosti strach a pochyby, aby pak sklidili úspěch svého podvodu v podobě volebního zisku.

Takový přístup Piráti jednoznačně odmítají. A je jedno, jakou na sebe bere podobu. Zároveň ale také odmítáme dosavadní dominanci evropských socialistů a lidovců, kteří více pracují na udržování současného stavu než na jeho zlepšování. Nepřejeme si rozložení Unie, ale nechceme pokračovat ve vydržování evropské byrokracie v aktuální podobě. Unii je nutno reformovat, jinak jí totiž hrozí buď zánik s katastrofálními důsledky pro členské státy, nebo vývoj nedemokratickým směrem s rovněž katastrofálními důsledky.

Problém s aktuální podobou EU je způsobem zejména dvěma faktory:

  1. Původním formátem EU založeném na obchodních dohodách směřující k ekonomické spolupráci. Hospodářská spolupráce členským státům nepochybně prospěla, avšak do dnešního dne je málo zdůrazňována potřeba společenského rozvoje, který je zapotřebí v celé EU.

  2. Konceptem EU jako fóra pro prosazování národních zájmů v Evropě. Současná EU je nadále pouhým prostředkem pro uplatňování zájmů členských států (nebo spíše jen vlád členských států v daném období), chybí koordinovaný přístup k posílení stability a prosperity EU ve prospěch všech evropských občanů.

Piráti proto přichází se svou třetí cestou, o kterou se do dnešního dne nepokusily ani ty nejliberálnější evropské strany a hnutí. Chceme liberální a progresivní Unii, která projde zásadní demokratizací, aby o politických záležitostech EU v první řadě rozhodoval Evropský parlament, nikoliv úředníci Evropské komise. Budeme usilovat o širokou spolupráci členských států za účelem vytvoření společných evropských politik. Zároveň ale chceme hájit princip subsidiarity, tedy aby se konkrétní politická rozhodnutí prováděla na co nejnižší možné úrovni. Chceme takovou Evropu, ve které budou její občané konečně hrdí na to, že jsou Evropany.

P.S.: Vyskytly se dotazy, co si představujeme pod pojmem "společenský rozvoj". Obecná vize Pirátů je vzdělaná a digitálně propojená společnost, k tomuto cíli směřujeme na české i evropské úrovni. Konkrétně to může znamenat posílení transparence, on-line participace a prvků přímé demokracie při správě státu, účinnější společný postup EU proti korupci (společný prokurátor, posilování pravomoci OLAF, ...) nebo větší spolupráce při ochraně spotřebitele a životního prostředí. V detailu se tomu asi budu věnovat v některém z budoucích příspěvků na těchto stránkách.